M U N K E B O S E J L E R SKOLE
Møllevejen 104 - 5330  MUNKEBO - Tlf.: 6597 5022 - CVR nr.: 27 17 33 06

• Forside

• Speedbådsbevis

• Speedbådsbogen

• Duelighedsbevis

• Links

• email

 

 Forside ---> Speedbådsbevis  ---> Bekendtgørelse nr. 184

 

Bekendtgørelse nr. 184.
Bekendtgørelse om duelighedsprøver m.v., BEK nr 184 af 26/03/1999. 
 

I medfør af § 19, stk. 1, og § 20, stk. 3, i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning fastsættes:

Formål

    § 1. Bekendtgørelsens formål er at fastsætte vilkårene m.v. for afholdelse af

1) de prøver, som giver adgang til erhvervelse af:

a) Duelighedsbevis i sejlads,
b) Bevis som bedstemand i fiskeskibe,
c) Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere,
d) Duelighedsbevis i motorpasning, og
e) Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere,

samt

2) den prøve, som kræves for at føre visse motordrevne fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20.

Prøvernes omfang

§ 2. Til duelighedsprøve i sejlads skal demonstreres nødvendigt kendskab til:

1) Søvejsregler.
2) Navigation.
3) Behandling af farligt gods.
4) Forebyggelse af brand og betjening af brandbekæmpelsesmidler.
5) Skibes stabilitet.
6) Søsikkerhed.
7) Beskyttelse af havmiljøet.
8) Mindre skibes maskineri.

§ 3. Til duelighedsprøve i sejlads for fiskere skal demonstreres nødvendigt kendskab til:

1) Søvejsregler.
2) Navigation.
3) Forebyggelse af brand og betjening af brandbekæmpelsesmidler.
4) Fiskeskibes stabilitet.
5) Søsikkerhed.
6) Beskyttelse af havmiljøet.
7) Fiskeskibes maskineri.

§ 4. Til duelighedsprøve i motorpasning skal demonstreres nødvendigt kendskab til:

1) Dieselmotorens hoveddele.
2) Motorens arbejdsgang.
3) Motorens igangsætning, betjening under gang og motorens standsning.
4) Elektriske installationer i skibe.
5) Udførelse af hyppigst forekommende motoreftersyn.
6) Forebyggelse af brand og betjening af brandbekæmpelsesmidler og lænsesystemer.
7) Beskyttelse af havmiljøet.

§ 5. Til duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere skal demonstreres nødvendigt kendskab til:

1) Søvejsregler.
2) Navigation.
3) Fartøjskendskab.
4) Styring og manøvrering af mindre fartøj.
5) Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer.
6) Søsikkerhed.
7) Beskyttelse af havmiljøet.
8) Fritidsfartøjers maskineri.

§ 6. Til prøve for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20 skal demonstreres nødvendigt kendskab til:

1) Søvejsregler.
2) Fartøjskendskab.
3) Styring og manøvrering af en hurtiggående motorbåd.
4) Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer.
5) Søsikkerhed.
6) Beskyttelse af havmiljøet.
7) Fritidsfartøjers maskineri.

§ 7. Detaljerede krav til pensum og kundskabsniveau samt prøvernes omfang og afholdelse fastsættes af Søfartsstyrelsen.

Afholdelse af prøver

§ 8. Duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe og duelighedsprøve i sejlads for fiskere aflægges ved navigations- og skipperskoler samt hertil godkendte skoler.

    Stk. 2. For at kunne indstille sig til en i stk. 1 nævnt prøve skal vedkommende

1) opfylde de til erhvervelse af henholdsvis duelighedsbevis i sejlads og bevis som bedstemand i fiskeskibe foreskrevne fartstidskrav og
2) være i besiddelse af
   a) vagtholdsbevis eller
   b) en erklæring fra skibets fører, om at vedkommende har deltaget i brovagten,
       og herunder er blevet instrueret i samtlige opgaver vedrørende vagttjenesten.

§ 9. Duelighedsprøve i motorpasning aflægges ved maskinmesterskoler samt for personer, som af Søfartsstyrelsen er bemyndiget til at afholde prøven.

§ 10. Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere og prøve for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20 aflægges for personer, som af Søfartsstyrelsen er bemyndiget til at afholde prøven.

    Stk. 2. Søfartsstyrelsen fører tilsyn med prøvernes afholdelse.

§ 11. Personer, der forbereder til prøve, kan ikke afholde prøve for egne elever.

§ 12. De i §§ 8 og 9 nævnte skoler og bemyndigede personer samt bemyndigede personer efter § 10 udsteder dokumentation for bestået prøve efter §§ 2 til 6.

    Stk. 2. Dokumentation for bestået prøve efter §§ 5 og 6 udstedes på særlige kort udfærdiget af Søfartsstyrelsen.

    Stk. 3. De i stk. 2 nævnte kort fås for 40 kr. pr. stk. ved henvendelse til Søfartsstyrelsen.

Betaling for afholdelse af duelighedsprøver

§ 13. For afholdelse af prøve efter § 4 kan der forud for prøven af hver person, der ønsker at aflægge prøve, opkræves en betaling, der ikke overstiger 390 kr.

    Stk. 2. For personer, der aflægger prøve i forbindelse med afsluttende kurser for skibsassistenter, som led i efteruddannelseskursus på en godkendt søfartsskole, eller i forbindelse med den af Søfartsstyrelsen godkendte skoleuddannelse for erhvervsfiskere, er prøven dog vederlagsfri.

§ 14. For afholdelse af prøver efter § 5 kan der forud for prøven af hver person, der ønsker at aflægge prøve, opkræves en betaling, der ikke overstiger 270 kr.

    Stk. 2. Aflægges prøven ved to delprøver, kan betalingen for prøveafholdelsen deles, således at der betales ikke over 110 kr. for teoriprøven og ikke over 160 kr. for praktikprøven.

§ 15. For afholdelse af prøver efter § 6 kan der forud for prøven af hver person, der ønsker at aflægge prøve, opkræves en betaling, der ikke overstiger 160 kr.

§ 16. Udover betaling efter §§ 14 og 15 kan den bemyndigede modtage et beløb til dækning af afholdte udgifter til kort, jf. § 12, stk. 2, og eventuel transport.

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 1999.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 774 af 13. december 1988 om duelighedsprøver og om udstedelse af duelighedsbeviser ophæves.
 

<Top af dokument>

Søfartsstyrelsen, den 26. marts 1999

Niels J. Bagge

    /Frantz Miller