M U N K E B O S E J L E R SKOLE
Møllevejen 104 - 5330  MUNKEBO - Tlf.: 6597 5022 - CVR nr.: 27 17 33 06

• Forside

• Speedbådsbevis

• Speedbådsbogen

• Duelighedsbevis

• Links

• email

 

 Forside ---> Speedbådsbevis  ---> Pensumkrav til speedbådsprøven


Kursustilmelding

Bestil Speedbådsbogen
 

Pensumkrav til speedbådsprøven.
(Prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20 (d.v.s. speedbåde)).
(Informationen er hentet fra Søfartsstyrelsens hjemmeside).
 
  Indhold:
1. Hvilke emner indeholder speedbådsprøven?
2. Hvad skal jeg kunne for at bestå speedbådsprøven?
3. Rammer for prøven.
4. Hvordan aflægger jeg prøven?
5. Får jeg et bevis, når prøven er bestået?
6. Hvor meget koster det, at gå op til speedbådsprøven.
7. Bliver min speedbådsprøve registreret?
8. Hvad nu, hvis jeg dumper?
9. Hvor kan jeg få yderligere oplysninger?
<Top af dokument>

1. Hvilke emner indeholder speedbådsprøven?
Søfartsstyrelsen fastlægger kravene for opnåelse af "Bevis for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en bruttotonnage
under 20".

Prøven er en praktikprøve der omfatter:
1. Søvejsregler
2. Fartøjskendskab
3. Styring og manøvrering af en hurtiggående motorbåd
4. Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer
5. Søsikkerhed
6. Beskyttelse af havmiljøet
7. Fritidsfartøjers maskineri

<Top af dokument> 2. Hvad skal jeg kunne for at bestå speedbådsprøven?
Fartøjskendskab

Du skal have kendskab til almindelig anvendelse af knob og stik. Dette demonstreres ved, at fortøjninger mv. behandles korrekt i alle forekommende situationer.

Inden fartøjet forlader sin plads, skal du vise et sådant kendskab til fartøjets konstruktion og udrustning, at du kan forestå klargøring til sejlads.

Du skal herunder sikre dig,
● at sikkerhedsudrustning og redningsmateriel er på plads og i orden,
● at fartøjet er gjort søklart,
● at alle ombordværende har den fornødne personlige sikkerhedsudrustning og er vidende om anvendelsen af denne og,
● at besætningsmedlemmerne er klar over deres opgaver under sejladsen.
● du må endvidere være klar over, hvilket redningsmateriel og sikkerhedsudstyr, der findes om bord, og kunne anvende dette efter deres formål.

Styring, manøvrering og sejlads med visse motordrevne fritidsfartøjer.
Du skal kunne:
● afgå fra og anløbe kaj eller bro med pæle,
● bakke mellem pæle eller bøjer,
● styre efter kompas og fjerntliggende punkter,
● accelerere og foretage korrekt hurtig-stop,
● manøvrere fartøjet i høj fart i frit farvand,
● omskifte mellem frem og bak samt fritstille skruen,
● regulere skruens effekt (omdrejninger / stigning),
● indstille evt. trimror, så det passer til aktuel marchfart og bølgehøjde,
● tage højde for strøm og vinds påvirkning af sejladsen,
● mand over bord, dvs. foretage en "mand over bord" manøvre efter disse retningslinier:

Prøveholderen udkaster "mand-over-bord bøjen" (MOB-bøjen).
Samtidig varskoes: "Bjærgemærs over bord".
Der lægges vægt på, at du viser selvstændigt initiativ og foretager følgende:

● Så hurtigt som muligt kaster en redningskrans ud til MOB-bøjen. Dette kan evt. blot markeres.
● Etablerer udkig efter bøjen.
● Forbereder grej til indfangning og ombordtagning af en overbordfalden (line, evt. fortøjning o.lign., men IKKE bådshage).
● Foretager en sådan manøvre, at fartøjet kommer helt hen til bøjen og ligger stille ved den i så lang tid, at det er realistisk f.eks. at få en line rundt om en overbordfalden. Bøjen må ikke påsejles eller samles op ved hjælp af en bådshage.

Du skal desuden kunne redegøre for, hvorledes en bevidstløs person kan bjærges ombord i det til prøven anvendte fartøj med anvendelse af den aktuelle besætning minus en person.

Du skal kunne redegøre for/demonstrere/vise, at du

1. ved hjælp af gentagne pejlinger kan afgøre, om der er fare for sammenstød med observerede skibe,
2. i tilfælde af fare for sammenstød kan anvende vigereglerne nævnt i De internationale søvejsregler,
3. er klar over vigtigheden af til stadighed at opretholde behørigt udkig og at sejle med sikker fart,
4. har kendskab til afstandsbedømmelse og standselængde specielt ved høj hastighed,
5. kender betydningen af den lokale farvandsafmærkning,
6. kender almindelige maritime udtryk som f.eks. styrbord, bagbord, agter, luv, læ osv.,
7. har kendskab til lokale sejladsbestemmelser,
8. er bekendt med reglerne for beskyttelse af havmiljøet (olieudslip og affald) og lokale politivedtægter og fredningsbestemmelser.

Søsikkerhed

Du skal kunne redegøre for:

● hvorledes en slæbetrosse til / fra andet skib kan fastgøres om bord i eget fartøj,
● hvorledes anker og evt. drivanker anvendes,
● fartøjets begrænsninger i dårligt vejr,
● hvorledes personers placering om bord er af betydning for sikker sejlads, specielt i dårligt vejr,
● betydningen af, at være opmærksom på forskellige farer for sejladsen, f.eks. bundgarn, drivgarn, drivtømmer,
● vejrudsigtens indhold på prøvetidspunktet for det farvandsområde prøven afholdes i,
● de vigtigste nødsignaler og deres anvendelse.

Fritidsfartøjers maskineri
Du skal demonstrere kendskab til:

● udluftning af evt. motorrum,
● måling af brændstofbeholdningn om bord og beregning af fartøjets rækkevidde under forskellige omstændigheder,
● motorens brændstoftilførsel og evt. tændingssystem. Ved dieselmotor skal der kunne redegøres for udluftning af brændstofsystemet,
● motorens smøreoliebeholdning og supplering heraf,
● kontrol af motorens kølesystem,
● nødstop af motoren.

Du skal være bekendt med:

● forebyggelse af brand i fartøjets brændstof,
● forebyggelse af brand i fartøjets tekniske installationer i øvrigt,
● anvendelsen af brandbekæmpelsesudstyr, der er hensigtsmæssigt i mindre fartøjer.

Bemærkninger
Du skal desuden have et praktisk kendskab til de for denne prøve relevante pjecer udgivet af Søsportens Sikkerhedsråd.

Personer, der har bestået prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer, anses tillige for at have bestået praktikprøven til "Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere".

Personer, der alene har bestået praktikprøven til "Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere" anses ikke for at have bestået "Prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer".

<Top af dokument>

3. Rammer for prøven
Hvilke krav stilles der til prøvefartøjet?

Prøven skal afholdes i et fartøj, der opfylder følgende betingelser:

● bruttotonnagen skal være under 20,
● fartøjet skal være planende,
● skroglængden skal være mindst 4 m,
● fremdrivningseffekten i kW skal som minimum være lig med eller større end kvadratet på skroglængden plus 3. Eksempelvis skal en båd med skroglængden 4,80 m have en fremdrivningseffekt på minimum 26,04 kW (4,8 x 4,8 + 3 = 26,04 kW). D.v.s. 35,4 hk idet 1 kW svarer til 1,36 hk.
● fartøjet skal være udrustet med kompas, der kan ses fra styrepladsen, og som er velegnet til at styre efter.
● fartøjet skal i øvrigt have en sådan konstruktion og størrelse, at det efter prøveholderens skøn stiller rimelig store krav til føreren om beherskelse af almindelige principper for manøvrering såvel som de særlige principper, der gælder for manøvrering af den her omhandlede fartøjstype.

Du må om nødvendigt selv stille fartøj til rådighed ved prøven.

Hvilke krav stilles der til mand-over-bord bøjen?
Til brug for prøven skal der medtages en MOB-bøje. Til prøven er udformningen af denne bøje fri, den skal dog flyde lavt i vandet.

Det anbefales, at manøvren også øves med et emne, der i størrelse og vægt ligner en person liggende i vandet således, at der kan trænes i bjærgning af en bevidstløs person . Dette kan f.eks. være en "udstoppet" kedeldragt iklædt en redningsvest.

Hvad med vejret under prøven?
Vejrforholdene under prøven må være af en sådan karakter, at de stiller rimelige krav til prøveaflæggeren. Således vil vindstyrker under ca. 4 m/s normalt ikke være tilstrækkelige, ligesom vindstyrker over 12 - 14 m/s normalt vil være grund til at udskyde prøven.

Bemærkninger
Fartøj og MOB-bøje skal godkendes af den bemyndigede inden prøven påbegyndes.

<Top af dokument> 4. Hvordan aflægger jeg prøven?
Prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer kan du aflægge for personer, der af Søfartsstyrelsen er bemyndiget til at afholde prøve og udstede dokumentation for bestået prøve.

Bemyndigede kan ikke afholde prøve for personer, de selv har forberedt til prøven.

En fortegnelse over bemyndigede (censorer) kan rekvireres fra Søfartsstyrelsen.
  5. Får jeg et bevis, når prøven er bestået?
Dokumentation for bestået prøve udstedes af den bemyndigede på et grønt fotokort udfærdiget af Søfartsstyrelsen.
Kortet koster 40 kr.
  6. Hvor meget koster det, at gå op til speedbådsprøven?
Udover betaling for det grønne fotokort (kr. 40)kan den bemyndigede pr. elev højst opkræve 160,00 kr. samt et beløb til dækning af eventuelle transportudgifter (kr. 50).
  7. Bliver min speedbådsprøve registreret?
Den bemyndigede skal indsende fortegnelser over afholdte prøver og udstedte dokumentationer for beståede prøver til Søfartsstyrelsen umiddelbart efter en prøves afholdelse.
  8. Hvad nu, hvis jeg dumper?
Såfremt du ikke består en delprøve, kan du tidligst gå til omprøve 14 dage senere.
<Top af dokument> 9. Hvor kan jeg få yderligere oplysninger?
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Søfartsstyrelsen, tlf. 39 17 44 00.